Poloprovoz řešení, které splňuje požadavky projektu, tedy podle zadání projektu umožňuje (a) ověřit funkcionalitu výsledků výzkumu a vývoje, (b) došlo k vyhodnocení zkoušek (testování) a provedení nutných úprav a (3) byla ověřena datová interoperabilita, přenos a spolehlivost získávání a ukládání dat.

Jedná se o „simulátor elektronického medikačního procesu s využitím automatického systému na výdej léků“. Jde o SW aplikaci, která simuluje nemocniční informační systém v oblasti medikačního procesu, a to ve fázi od ordinace lékové terapie po jeho robotickou přípravu v nemocniční lékárně. Vytváří datový zápis v českém datovém standardu DASTA (jak je tomu v nemocničních informačních systémech českých nemocnic) a následně je převádí/překládá do mezinárodního standardu HL7 využívaného vybranou robotikou. Ve finálním kroku pak simuluje robotickou přípravu pacientovy medikace. Výsledek je prezentovatelný přes webové rozhraní.

 

Simulátor elektronického medikačního procesu s využitím automatického systému na výdej léků je SW aplikace, které simuluje nemocniční informační systém v oblasti medikačního procesu, a to ve fázi od ordinace lékové terapie po jeho robotickou přípravu v nemocniční lékárně. Vytváří datový zápis v českém datovém standardu DASTA (jak je tomu v nemocničních informačních systémech českých nemocnic) a následně je převádí/překládá do mezinárodního standardu HL7 využívaného vybranou robotikou. Ve finálním kroku pak simuluje robotickou přípravu pacientovy medikace.

Simuluje tedy jak NIS, tak robota Swisslog PillPick a využívá databáze léků a pacientů vytvořené právě pro tyto účely.

Simulátor umožňuje:

 • listování v databázi pacientů;
 • výběr medikace/zápisu pacientova dekurzu, který tvoří lékař v NIS;
 • výpis vytvořené datové věty v českém standardu DASTA;
 • výpis datové věty v mezinárodním standardu HL7 „přeložené“ prostřednictvím námi vytvořeného interface mezi protokoly (dále také jako IDH – interface mezi DASTA a HL7);
 • odeslání takto vygenerované věty na italský testovací server (jde o oficiální testovací rozhraní, které společnost Swisslog používá pro své skutečné projekty v rámci implementační fáze v nemocnicích po celém světě, kde instaluje robotiku PillPick Systém a BoxPicker);
 • znázornění připravené medikace, a to jednoduchým grafickým výstupem simulujícím robotické vychystání léku v nemocniční lékárně

 

Výstup je prezentovatelný přes webové rozhraní.

Webové rozhraní pro testování a demonstraci komunikace NIS a IHD je navrženo tak, aby bylo co nejintuitivnější a soustředilo se na podstatu věci, kterou je samotná komunikace dvou systémů.

Celé rozhraní se skládá z těchto základních stavebních bloků:

 • Informace o pacientovi
 • Formulář k zadání nové medikace
 • Náhled dosavadní medikace pacienta
 • Výběr dne pro generování zprávy o medikaci
 • Zpráva DASTA k zadanému dni
 • Zpráva HL7 generovaná ze zprávy DASTA
 • Ilustrace výsledného fyzického výstupu IHD

 

Nově vytvořený interface mezi DASTA a HL7 (který byl pracovně označen zkratkou IDH) umožňuje výběr medikace formou velmi jednoduché simulace zápisu pacientova dekursu v NIS, výpis vytvořené datové věty ve standardu DASTA, výpis datové věty ve standardu HL7 vygenerovaného ze zprávy DASTA a znázornění připravené medikace pacienta jednoduchým grafickým výstupem simulujícím roboticky připravený „kroužek“ pacientovy personifikované lékové terapie s průvodními informacemi o něm a jeho lécích na příštích 24 hodin.

Komunikace a datová interoperabilita s robotem PillPick probíhala následovně. Nejprve je navázáno spojení se serverem, na kterém je nainstalován software komunikačního rozhraní Swisslog. Jde o oficiální testovací rozhraní pro robotidku PillPick Systém, které výrobce Swisslog používá pro své skutečné projekty v rámci implementační fáze této automatizace v nemocnicích po celém světě. Toto spojení je obousměrné a využívá protokolu TCP/IP.

Instalace komunikačního rozhraní Swisslog je nakonfigurována tak, že přijímá požadavky na spojení na konkrétním definovaném portu, na kterém je dané spojení navazováno. Při úspěšném navázání spojení jsou pak zprávy odesílány v předem definovaném formátu odpovídajícím definici HL7 a to v textovém režimu. Je přitom nutné zcela přesně dodržovat veškeré formátování, včetně ukončujících znaků. V případě odeslání správně formátované zprávy je tato následována odpovědí v rámci navázaného spojení ve shodném formátu a formátování jako v případě zprávy odesílané.

Stabilita spojení je úměrná stabilitě jednotlivých softwarových komponent, zejména komunikačního rozhraní Swisslog, a dále stabilitě sítového spojení v případě, že se na komunikační rozhraní připojujeme vzdáleně.