Projekt byl řešen s podporou Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu č. 1. dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014. 

Stávající postupy pro provádění laboratorního testování UHF RFID zařízení spoléhají na poměrně vysoký podíl lidské práce spojené s rizikem vyšší chybovosti prováděných měření. Systém, který bude velkou část manuálních úkonů provádět autonomně, sníží riziko chyby měření a umožní experimenty provádět rychleji, přesněji a opakovatelným způsobem. Vzhledem k potřebě jasné a zřetelné interpretace výsledků moderními vizualizačními metodami je RFID laboratořemi často poptáván systém, který obstará jak provedení měření, tak i zpracování naměřených výsledků do zmíněné žádoucí podoby. Dramatické technologické zdokonalení RFID prvků v poslední době nahrává možnosti většího rozšíření RFID technologie ve všech oblastech lidské činnosti a v tom vidíme potenciál rychlého uplatnění vyvinutého řešení do praxe a jeho komercionalizace. Součástí projektu bude vytvoření a optimalizace software pro UHF RFID čtečku Nebla, vedoucí k vyššímu stupni automatizace testů prováděných v laboratoři a jejich snadnému statistickému zpracování. Celá souprava se čtečkou Nebla a vyvinutým software bude podaná jako funkční vzorek. Zdokonalený software umožní vytvářet přehledné a jasné výstupy a výsledky měření prezentovat v pochopitelné a srozumitelné podobě. Tento systém povede k výrazné časové úspoře a zkvalitnění veškerých prováděných měření s RFID technologií. Navrhované řešení dá implementátorům technologií automatické identifikace a laboratořím nástroj, který v současné době na trhu není. Takový nástroj jim uspoří velké množství času i nákladů spojených s realizací měření včetně mzdových nákladů. Projekt je zaměřen jak na aktuální problémy, ale cílí i několik let do budoucna, kdy využití RFID bude stále více akcentováno v souladu s indiciemi z rámcových programů EU a bude tedy vyžadováno experimentální ověření stále více a více aplikací zmíněné technologie.

 

mk