Předmětem je vývoj jednotlivých komponent systému, který umožňuje proměření reálného 3D prostoru, ve kterém se RFID tag pohybuje vůči anténě čtecího zařízení. Získané hodnoty budou vyhodnocovány a vizualizovány. Systém bude možné používat pro měření jak v laboratorních podmínkách, tak v reálných prostorách instalací RFID systémů u zákazníků.

V každém místě bude získána informace o skutečném minimálním výkonu RFID signálu z každé antény, který je nutný k načtení pohybujícího se RFID Etalonu. Hodnoty budou ukládány do databáze a připraveny k následnému zpracování. Software v procesu vyhodnocování bude pracovat s datovými soubory získanými jak z 3D měření. Výstup z měřícího software bude ve formě grafické vizualizace a datových souborů reprezentujících minimální výkon nutný k načtení Etalonu v konkrétních souřadnicích. Pro správnou a přehlednou vizualizaci a zejména interpretaci výsledků bude využito moderních technologií 3D zobrazování. Vizualizace bude poskytovat uživateli jasný přehled o kvalitě signálu v každém místě měřeného prostoru.

Maximální velikost měřeného prostoru, ve kterém se bude navrhovaný 3D měřící systém pohybovat, je 10x10m s výškovým omezením 2m. Rozlišení systému je 50x50x50cm.

Stacionární část měřícího systému je tvořena RFID vysílačem s možností připojení 4 antén. Tento bude v průběhu měření umístěn fixně a bude vysílat do prostoru RFID signál o postupně zvyšovaném výkonu v pásmu 865-868MHz.

Mobilní část měřícího systému bude tvořena Etalonem, který umožní detekovat úroveň RFID signálu i pod hranicí, kterou potřebuje ke své činnosti běžný pasivní RFID tag. Etalon se bude pohybovat vůči anténnímu systému RFID vysílače po předem stanovené trajektorii jak půdorysně, tak výškově.

Proměření prostoru, ve kterém se může pohybovat RFID tag, je řešeno jak ve variantě ruční, tak i automatické.

Ruční varianta bude umožňovat provádění měření pouze jednou osobou, která bude umisťovat Etalon do předem definovaných pozic, a tam provádět předem určené měření v různých horizontálních rovinách (po 50cm) až do výše 2m. Konstrukce pro ruční měření bude indiferentní vůči RFID signálu a nebude ovlivňovat úroveň signálu v místě měření. Konstrukce je samonosná a umožňuje měření bez držení obsluhou.

Automatická varianta umožňuje automatické bezobslužné horizontální i vertikální proměření testovaného prostoru bez přítomnosti obsluhy v době měření. Navrhované řešení je založené na robotickém zařízení, které se bude pohybovat po předem stanovené trase, a v každém místě matice provede sérii měření.

V každém místě bude získána informace o skutečném výkonu RFID čtečky z každé antény, který je v daném umístění Etalonu nezbytný k jeho načtení. Hodnoty budou ukládány do databáze a připraveny k následnému zpracování.

Výstup z měřícího software bude ve formě mnoha datových souborů reprezentujících nejnižší výkon čtečky nutný k načtení Etalonu v konkrétních souřadnicích. Vizualizace poskytne uživateli jasný přehled o kvalitě signálu v každém místě měřeného prostoru.

  • Zadavatel: Develict spol. s r.o.