DSC_0083aRFID laboratoř byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava založena v dubnu 2009. Organizačně je laboratoř začleněna coby součást Institutu ekonomiky a systémů řízení Hornicko-geologické fakulty.

Pracoviště má bohaté zkušenosti se systémy automatizovaného sběru dat z RFID tagů. Výbavu laboratoře tvoří mimo jiné několik desítek čtecích zařízení různých frekvenčních pásem a provedení, pásový dopravník či variabilní systém konstrukce čtecích bran. Několik set různých RFID tagů nabízí možnost zkoumat opravdu široké spektrum použití této technologie v praxi. Díky napojení na univerzitu máme na dosah rovněž konferenční a přednáškové sály vybavené audiovizuální technikou, což nám umožňuje pořádat semináře, konference i školení v rámci areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

Na činnosti laboratoře se podílejí nejen zaměstnanci Institutu ekonomiky a systémů řízení ale aktivně jsou do činností laboratoře taktéž zapojeni studenti doktorského studia. Každoročně jsou u nás zpracovávány semestrální, bakalářské, diplomové i disertační práce zaměřené na oblast technologií automatické identifikace, systémového inženýrství a automatizace.

V oblasti vědy a výzkumu úzce spolupracujeme i se zahraničními institucemi. Nejintenzivnější spolupráce probíhá s Dongguk University v Soulu a Kyushu University v japonské Fukuoce, s nimiž jsou soustavně připravovány společné mezinárodní vědeckovýzkumné projekty.

Během existence laboratoře nás navštívilo mnoho významných hostů. Z těch nejvýznamnější je možné jmenovat prof. Sanjaye Sarmu z MIT, USA, který patří mezi nejuznávanější odborníky na RFID technologii a Internet věcí na světě. Mezi další významné hosty laboratoře lze zařadit také velvyslankyni Kanady v ČR, Valerie Raymond, či bývalou ministryni zdravotnictví, Mgr. Danu Juráskovou, Ph.D., MBA.

 

„Spolupráce s externími subjekty je nutnou podmínkou úspěšného rozvoje našich vizí
neboť jen ve spolupráci s průmyslovými partnery dokážeme propojit oblast vědy, výzkumu a inovací s praxí
a podpořit tak aplikovaný výzkum s cílem dosahování reálně aplikovatelných výsledků.“

Možnosti spolupráce

Naše laboratoř nabízí možnost spolupráce v rámci kolaborativního či smluvního výzkumu v oblasti automatické identifikace, systémového inženýrství a automatizace. Jsme schopni také pomoci s přípravou a administrací projektů podpořených z veřejných prostředků České republiky i dotačních programů Evropské unie.

Zajišťujeme analýzu a návrh možného využití identifikačních technologií dle konkrétních požadavků. Provádíme experimenty sloužící k ověření funkcionality navrhovaných autoidentifikačních systémů, statické a dynamické testy procesu čtení zvolených RFID tagů, jsme ale schopni provést také experimentální ověření in situ v místě budoucího nasazení vyvíjeného systému.

Organizujeme konference, workshopy a školení v rámci svého odborného zaměření s cílem vzájemné výměny znalostí a zkušeností i popularizace nových technologií.