Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin.
| |

Diplomová práce „Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin“ se zabývá konstrukcí aktivních UHF RFID tagů v obecné rovině, návrhem a realizací konkrétního typu aktivního tagu pro využití v zásilkových službách. Úvod … Read More

Systém otevírání dveří za použití identifikační karty
| |

Diplomová práce se zabývá návrhem a řešením bezkontaktního elektronického zabezpečovacího systému, který za použití RFID (Radio Frequency Identification) technologie umožňuje oprávněným uživatelům vstup do místnosti či objektu, které nejsou veřejně přístupné. Obsahem práce je popis technologie RFID, která je základním … Read More

Základní požadavky na ONS
| |

Tato práce popisuje hierarchickou strukturu systému DNS, její základní pojmy a také vazby mezi jednotlivými prvky včetně jejich vlastních činností. Druhá část je věnována popisu Internetu věcí, jeho struktury a využití značkující technologie a její součástí. Třetí část se zabývá … Read More

Internet věcí a firemní informační a komunikační systémy
| |

V této předložené bakalářské práci jsou popsány pojmy jako Internet věcí, využíti tohoto konceptu v různých oborech a oblastech a používané informační systémy. V první části je vyčleněn prostor pro vysvětlení novodobého pojmu Internet věcí, rozdělení či příklady užívaných technologií … Read More

Využití RTLS v oblasti bezpečnosti informačních systémů
| |

Předložená bakalářská práce si bere za cíl popsat systém pro sledování osob a statků v reálném čase (Real Time Location System), (dále jen „RTLS“) a požadavky na bezpečnost při jeho použití v informačních systémech. První část je detailně věnovaná pěti … Read More

RFID jako prostředek komunikace
| |

Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency Identification a v současné době patří k nejvíce se rozvíjejícím technologiím, určených k identifikaci a lokalizaci osob, objektů či shromažďování dat. Počátky vývoje technologie RFID zasahují až do druhé poloviny minulého století, … Read More

Srovnání služeb DNS a ONS
| |

Cílem této bakalářské práce je srovnání služeb Domain Name Systém (DNS) a Object Name Service (ONS). V první částí se budu zabývat základními pojmy, strukturou a hierarchií těchto systémů. Také blíže popíšu jejich činnost a použití. V další části této … Read More

Analýza a návrh řešení chytrého regálu
| |

Tato práce se zabývá problematikou analýzy a návrhu řešení chytrého regálu s využitím RFID technologie. V první části jsou představeny již vytvořené chytré regály, dále je provedena analýza problému a návrh, nakonec je popsána technologie rádio frekvenční identifikace. V druhé … Read More

Inventarizace majetku pomocí prostředků automatické identifikace
| |

V této bakalářské práci se zabývám inventarizací majetku pomocí prostředků automatické identifikace. Mezi tyto prostředky lze zařadit již běžně používané čárové kódy a také modernější technologii v podobě RFID. V teoretické části této práce jsou popsány principy fungování jednotlivých metod … Read More

NFC technologie z pohledu bezpečnosti
| |

Bakalářská práce se věnuje tématu NFC (Near Field Communication) technologie, které se v posledních letech dostává velké pozornosti, hlavně kvůli jejímu užití v mobilních telefonech a kreditních kartách. Práce dále popisuje, jak funguje tato technologie a hlavně se zaměřuje na … Read More

Možnosti RFID technologií v parkovacích systémech
| |

Bakalářská práce se zabývá současným stavem řešené problematiky v parkovacích systémech. V řešení jsou zahrnuty druhy parkování, které lze nalézt na území České republiky, ale také po celém světě. Způsoby jejich činností, využití pro daná místa a situace, kontrolu, fungování, … Read More

Aplikace RFID technologie při evidenci výstroje hasičů
| |

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením a návrhem možnosti zabezpečení výstroje příslušníků hasičského záchranného sboru České republiky vzhledem k evidenci a sledování pomocí radiofrekvenční identifikační technologie (RFID). V první části práce je popsána samotná RFID technologie, složení hasičské výstroje a její … Read More

1 2 3